หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
                 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
พ่อขุนศรี ฯ เกรียงไกร     เขาใหญ่เขาตระพัง
บึงขลังหนองปลาหมอ     ชุ่มคอน้ำตาลอ้อย
อิ่มอร่อยมะม่วงกวน     ฝีมือล้วนปอกล้วยสาน
เพลงขอทานประจำถิ่น     ศิลปินกระเดื่องแดน
การส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ในตำบล
1
2
3
 
 
   
   
   
 
 
ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.67-037 สายคลองตะ [ 20 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกำนันโน้ง [ 25 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 34 
โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเขาตระพัง [ 25 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
 
 
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก [ 23 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 50 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบล หมู่ที่1-12 ต.ย่านยาว อ.สวรรค [ 27 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำยมหมู่ที่ 10 ต.ย่านยาว [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ย่านยาว พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 
เริ่มนับ วันที่ 31 ต.ค. 2555
 
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ [ 29 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 35 
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 36 
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก [ 23 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 50 
รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์การเรียนออนไลน์และกำหนดการพบปะผู้ปกครอง ช่วงปิดเรียน ก่อนเปิดภาคเรี [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รายละเอียดแนบประกาศ ภ.ด.ส.3) [ 29 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 29 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเร [ 29 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบล หมู่ที่1-12 ต.ย่านยาว อ.สวรรค [ 27 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำยมหมู่ที่ 10 ต.ย่านยาว [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.67-037 สายคลองตะ [ 20 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกำนันโน้ง [ 25 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 34 
โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเขาตระพัง [ 25 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร้องทางกลางทุ่ง [ 31 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 44 
ประกาศ การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 24 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 45 
 
อบต.ปากแคว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแควเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ศรีนคร ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
 
สท0023.3/ว995 การเสนอผลงานเพื่อประเมินคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี best practice การจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุโขทัย [ 2 ก.ค. 2563 ]     
สท0023.2/ว990 แจ้งปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เกษียณสร้างสุข Happy Retirement รุ่นที่ 3 [ 2 ก.ค. 2563 ]     
สท0023.2/ว991 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 2 ก.ค. 2563 ]     
สท0023.2/ว989 แจ้งการปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 2 ก.ค. 2563 ]     
สท0023.2/ว988 การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [ 2 ก.ค. 2563 ]     
สท0023.2/ว993 การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ [ 2 ก.ค. 2563 ]     
สท0023.2/ว992 แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับสถาบันการศึกษาฯ  [ 2 ก.ค. 2563 ]     
สท0023.3/ว2433 การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]     
สท0023.3/ว2435 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2563 ]     
สท0023.3/ว2434 การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ระบบใหม่ [ 2 ก.ค. 2563 ]     
สท0023.3/ว2432 แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พ.ศ. 2559 -2563 ปีงบประมาณ พศ. 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID - 19 [ 2 ก.ค. 2563 ]     
สท0023.5/ว2422 การกำหนดหลักฐานการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2563 ]     
สท0023.5/ว2423 ทั่วไป สท0023.5/ว2423 ยกเลิกการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ประจำปี 2563  [ 2 ก.ค. 2563 ]     
สท 0023.3/ว2421 รานงานผลการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานรัฐ ปี 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]     
สท0023.3/ว2420 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.ค. 2563 ]     
สท0023.3/ว2414 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้ [ 1 ก.ค. 2563 ]     
สท0023.3/ว2413 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน  [ 1 ก.ค. 2563 ]     
สท0023.3/986 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 [ 1 ก.ค. 2563 ]     
สท0023.3/ว985 ขอส่งหนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ก.ค. 2563 ]     
สท 0023.2/ว2410 1-การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 1 ก.ค. 2563 ]     
 
 

วัดไทรย้อย  

วัดคุ้งวารี  
 
 
* * * ต * * * ั * * * ด * * * ต * * * ้ * * * น * * * ไ * * * ม * * * ้ * * * ป * * * า * * * ก * * * * * * ซ * * * . * * * ต * * * า * * * จ * * * ง * * * * * * ม * * * . * * * 4 * * * (13 ก.พ. 2563)    อ่าน 69  ตอบ 2  
* * * ข * * * อ * * * ร * * * า * * * ย * * * ช * * * ื * * * ่ * * * อ * * * ผ * * * ู * * * ้ * * * ใ * * * ห * * * ญ * * * ่ * * * บ * * * ้ * * * า * * * น * * * + * * * ก * * * ำ * * * น * * * ั * * * น * * * ข * * * อ * * * ง * * * ต * * * ำ * * * บ * * * ล * * * ย * * * ่ * * * า * * * น * * * ย * * * า * * * ว * * * (25 ส.ค. 2562)    อ่าน 3619  ตอบ 2  
* * * ร * * * ะ * * * บ * * * า * * * ย * * * น * * * ้ * * * ำ * * * (23 ม.ค. 2561)    อ่าน 756  ตอบ 4  
* * * เ * * * ว * * * ็ * * * บ * * * ไ * * * ซ * * * ต * * * ์ * * * * * * ( * * * ท * * * ด * * * ล * * * อ * * * ง * * * ) * * * * * * อ * * * ง * * * ค * * * ์ * * * ก * * * า * * * ร * * * บ * * * ร * * * ิ * * * ห * * * า * * * ร * * * ส * * * ่ * * * ว * * * น * * * ต * * * ำ * * * บ * * * ล * * * ย * * * ่ * * * า * * * น * * * ย * * * า * * * ว * * * * * * อ * * * . * * * ส * * * ว * * * ร * * * ร * * * ค * * * โ * * * ล * * * ก * * * * * * จ * * * . * * * ส * * * ุ * * * โ * * * ข * * * ท * * * ั * * * ย * * * * * * เ * * * ป * * * ิ * * * ด * * * ใ * * * ห * * * ้ * * * บ * * * ร * * * ิ * * * ก * * * า * * * ร * * * (3 ต.ค. 2560)    อ่าน 1669  ตอบ 4  
* * * ร * * * บ * * * ก * * * ว * * * น * * * ซ * * * ่ * * * อ * * * ม * * * ไ * * * ฟ * * * ร * * * า * * * ย * * * ท * * * า * * * ง * * * * * * บ * * * ร * * * ิ * * * เ * * * ว * * * ณ * * * * * * ม * * * . * * * 9 * * * * * * ซ * * * อ * * * ย * * * ต * * * า * * * พ * * * ุ * * * ด * * * (7 พ.ย. 2559)    อ่าน 635  ตอบ 1  
* * * ซ * * * ่ * * * อ * * * ม * * * ล * * * ำ * * * โ * * * พ * * * ง * * * เ * * * ส * * * ี * * * ย * * * ง * * * ต * * * า * * * ม * * * ส * * * า * * * ย * * * (27 ต.ค. 2558)    อ่าน 940  ตอบ 1  
* * * ไ * * * ฟ * * * ฟ * * * ้ * * * า * * * ร * * * า * * * ย * * * ท * * * า * * * ง * * * * * * ซ * * * อ * * * ย * * * ห * * * ล * * * ั * * * ก * * * ช * * * ั * * * ย * * * เ * * * ส * * * ี * * * ย * * * (26 ต.ค. 2558)    อ่าน 1344  ตอบ 5  
* * * ร * * * า * * * ย * * * ช * * * ื * * * ่ * * * อ * * * ผ * * * ู * * * ้ * * * เ * * * ข * * * ้ * * * า * * * ร * * * ่ * * * ว * * * ม * * * จ * * * ั * * * บ * * * ส * * * ล * * * า * * * ก * * * * * * อ * * * บ * * * ต * * * . * * * ท * * * ่ * * * า * * * ท * * * อ * * * ง * * * (4 ก.พ. 2558)    อ่าน 812  ตอบ 0  
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1928 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว1957  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1907  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพร้อมของ อบต.กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA) กสว. มท 0820.2/ว1942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว สน.บถ. มท 0809.2/ว77 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1930 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว1906 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งและกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1940  [ 1 ก.ค. 2563 ]
สถานะการตอบ และอนุมัติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และการนำเข้าข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) กม. มท 0804.6/ว1939 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ การศึกษาภาคบังคับ กศ. มท 0816.3/ว1914 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3842  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3843  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1918 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1929 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องที่อยู่ติดกัน(channel.spacing)ของคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อติดต่อสื่อสารในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1925  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1919  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย สน.บถ. มท 0809.5/ว14  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลตำบล สน.บถ. มท 0809.5/ว12  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1922  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2563ในระบบ GFMIS ประเภทเอกสาร RL เข้าบัญชีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รหัสบัญชีย่อย 10933 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1903 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-911-035
 
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 โทรศัพท์ : 055-911-035 โทรสาร : 055-911-035
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
จำนวนผู้เข้าชม 3,403,419 เริ่มนับ 31 ต.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10