หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
                 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยรับ/เงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ2562 [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
นโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 124  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 16 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 149  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้ [ 16 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 138  
 
  (1)