หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
                 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
พ่อขุนศรี ฯ เกรียงไกร     เขาใหญ่เขาตระพัง
บึงขลังหนองปลาหมอ     ชุ่มคอน้ำตาลอ้อย
อิ่มอร่อยมะม่วงกวน     ฝีมือล้วนปอกล้วยสาน
เพลงขอทานประจำถิ่น     ศิลปินกระเดื่องแดน
การส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ในตำบล
1
2
3
 
 
 
 
  ประชากรตำบลย่านยาว มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งชุมชนอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านยาว จำนวน 1 แห่ง
 

ที่พักสายตรวจ จำนวน 1 แห่ง
 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ดังนั้นวัดจึงเป็นศูนย์กลางชุมชนที่เป็น
ศูนย์กลางยึดเหนี่ยวทางจิตใจและประกอบพิธีกรรม ประเพณีต่างๆ จำนวน 5
แห่ง ได้แก่

วัดคุ้งวารี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 บ้านเหนือคุ้งวารี

วัดท่าช้าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านท่าช้าง

วัดเวฬุวนาราม(บ้านบึง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านบึง

วัดไผ่ล้อม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 บ้านไผ่ล้อม

วัดไทรย้อย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 บ้านไทรย้อย