ท่านต้องการให้ อบต.ย่านยาว พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ถนน ( 35 )
20.23%
ไฟฟ้า ( 25 )
14.45%
น้ำประปา ( 97 )
56.07%
น้ำเพื่อการเกษตร ( 4 )
2.31%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ( 12 )
6.94%