ท่านต้องการให้ อบต.ย่านยาว พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ถนน ( 20 )
28.57%
ไฟฟ้า ( 21 )
30.00%
น้ำประปา ( 14 )
20.00%
น้ำเพื่อการเกษตร ( 3 )
4.29%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ( 12 )
17.14%